کد آگهی
1261
تاریخ انتشار1400-09-06
مناقصه گذارشهرداری پارس ابادمغان استان اردبیل
عنوان آگهیمناقصه خرید،طراحی واجراء لوازم و تجهیزات روشنایی و نور پردازی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای مجوز شماره400/529 ش مورخه1400/08/18 خرید،طراحی واجراء لوازم و تجهیزات روشنایی و نور پردازی بلوار و میادین مجوز شماره400/529 ش مورخه1400/08/18 خرید،طراحی واجراء لوازم و تجهیزات روشنایی و نور پردازی بلوار و میادین و مابقی شرایط در مدارک پیوستی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-10
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات