کد آگهی
445
تاریخ انتشار1400-03-03
مناقصه گذاروزارت آموزش و پرورش
عنوان آگهیمناقصه خدمات تبلیغاتی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی
شرح آگهیمناقصه خدمات تبلیغاتی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-08
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات