کد آگهی
1148
تاریخ انتشار1400-08-13
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
عنوان آگهیمناقصه حفاظت فیزیکی سرویس و نگهداری سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفاظت فیزیکی سرویس و نگهداری سیستم روشنایی و تاسیسات برقی محور و تونل های کرج-کندوان مناقصه حفاظت فیزیکی سرویس و نگهداری سیستم روشنایی و تاسیسات برقی محور و تونل های کرج-کندوان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات