کد آگهی
810
تاریخ انتشار1400-05-17
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه تکمیل عملیات،رفع نقص،ساخت،حمل و نصب پل هوایی
شرح آگهیمناقصه تکمیل عملیات،رفع نقص،ساخت،حمل و نصب پل هوایی عابرپیاده بصورت تیر و ورق در بلوار مدرس مقابل خیابان محراب
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-26
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/