کد آگهی
14
تاریخ انتشار1399-12-06
مناقصه گذارزیباسازی شهر تهران
عنوان آگهیمناقصه تهیه-چاپ-نگهداری-جمع اوری و تحویل به انبار بنرهای سازه های فرهنگی
شرح آگهیمناقصه تهیه-چاپ-نگهداری-جمع اوری و تحویل به انبار بنرهای سازه های فرهنگی
مبلغ برآورد مالی45,660,000,000 ریال
مبلغ تضمین2,283,000,000 ریال
دریافت اسناد1399-12-15
شماره تماس
استانتهران
آدرسمیدان 7تیر-خ مفتح جنوبی-رو به رو ورزشگاه شیرودی
توضیحاتwww.zibasazi.ir