کد آگهی
1154
تاریخ انتشار1400-08-15
مناقصه گذار راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی
عنوان آگهیمناقصه تهیه و اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و اجرای روشنایی تونل گل خندان محور درگز – لطف آبادنوبت اول1400/31/126 تهیه و اجرای روشنایی تونل گل خندان محور درگز – لطف آبادنوبت اول
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات