کد آگهی
998
تاریخ انتشار1400-06-27
مناقصه گذارفنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
عنوان آگهیمناقصه تهیه تحویل ونصب و راه اندازی نمایشگرهای پهن
شرح آگهیمناقصه تهیه تحویل ونصب و راه اندازی نمایشگرهای پهن پیکر حرم مطهر حضرت رضا
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-30
شماره تماس05131305243
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttp://sem.aqr-harimeharam.org