کد آگهی
98
تاریخ انتشار1399-12-20
مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد ...
شرح آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت
مبلغ برآورد مالی5,479,704,571 ریال
مبلغ تضمین274,000,000 ریال
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir---http://www.tanavar.ir