کد آگهی
563
تاریخ انتشار1400-03-22
مناقصه گذارشهرداری زنجان استان زنجان
عنوان آگهیمناقصه تامین روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای تامین روشنایی فاز 1قطعات آرامستان بهشت زهرا (س)-شهرداری زنجان 2-تامین روشنایی فاز 1قطعات آرامستان بهشت زهرا (س)-شهرداری زنجان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-24
شماره تماس
استانزنجان
آدرس
توضیحات