کد آگهی
684
تاریخ انتشار1400-04-20
مناقصه گذار شهرک های صنعتی استان اردبیل
عنوان آگهیمناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 35 متری شهرک صنعتی اردبیل2 تامین تجهیزات و اجرای روشناییخیابان 35 متری شهرک صنعتی اردبیل2
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-26
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات