کد آگهی
1177
تاریخ انتشار1400-08-17
مناقصه گذارخودروسازی سایپا
عنوان آگهیمناقصه تأمین نمایشگر دیجیتالی
شرح آگهیمناقصه تأمین نمایشگر دیجیتالی و فیوز استوانه ای
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-17
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://pur.saipacorp.com