کد آگهی
1155
تاریخ انتشار1400-08-15
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز کارون
عنوان آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی
شرح آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری آبتیمور
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttps://www.shana.ir