کد آگهی
722
تاریخ انتشار1400-04-29
مناقصه گذار راه اهن شرق
عنوان آگهیمناقصه بهسازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی بهسازی سیستم روشنایی ایستگاههای طبس ،تربت حیدریه ،خواف و سنگان خدمات
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-05
شماره تماس
استانخراسان جنوبی
آدرس
توضیحات