کد آگهی
944
تاریخ انتشار1400-06-15
مناقصه گذاربیمارستان ساسان
عنوان آگهیمناقصه ایجاد پل ارتباطی عابر
شرح آگهیمناقصه ایجاد پل ارتباطی عابر بین ساختمان اصلی و ساختمان کلینیک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-22
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات