کد آگهی
1097
تاریخ انتشار1400-07-25
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان یزد
عنوان آگهیمناقصه انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و روشنایی
شرح آگهیمناقصه انجام فعالیت های سرویس و نگهداری و روشنایی و خط گرم و اتفاقات عملیات هرات در حوزه عمل مدیریت شهرستان خاتم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,000,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-07-29
شماره تماس03536248989
استانیزد
آدرس
توضیحاتستاد ایران