کد آگهی
589
تاریخ انتشار1400-03-25
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان یزد
عنوان آگهیمناقصه انجام فعالیتهای توسعه و احداث تامین روشنایی مشارکتی
شرح آگهیمناقصه انجام فعالیتهای توسعه و احداث تامین روشنایی مشارکتی ورودی روستای سریزد درحوزه عمل مدیریت برق شهرستان مهریز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین370,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-08
شماره تماس03536248989
استانیزد
آدرس
توضیحاتستاد ایران