کد آگهی
616
تاریخ انتشار1400-03-31
مناقصه گذارساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه انجام عملیات تجهیز، تعمیر و بهسازی آگهی نما
شرح آگهیمناقصه انجام عملیات تجهیز، تعمیر و بهسازی آگهی نما (بیلبورد)های تبلیغاتی و فرهنگی سطح شهر
مبلغ برآورد مالی17,962,364,940 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتets.mashhad.ir