کد آگهی
10
تاریخ انتشار1399-12-06
مناقصه گذارراه و شهرسازی استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه : 1-احداث پل
شرح آگهیمناقصه : 1-احداث پل شور لالی و جاده های طرفین 2-احداث 4 خطه تقاطع ملاثانی تا پل بند قیر 3-بهسازی و روکش آسفالت ورودی لالی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-12
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامانیه، خ مدرس
توضیحاتستاد ایران
www.setadiran.ir