کد آگهی
355
تاریخ انتشار1400-02-18
مناقصه گذاردهیاری اورین
عنوان آگهیمناقصه احداث شبکه روشنایی
شرح آگهیمناقصه احداث شبکه روشنایی نقاط مختلف روستای اورین
مبلغ برآورد مالی11,560,000,000 ریال
مبلغ تضمین578,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسواحد مالی دهیاری
توضیحات