کد آگهی
460
تاریخ انتشار1400-03-04
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
عنوان آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی ویان کبودرآهنگ ( فاز 3 و 4 )00-75-51 احداث سیستم روشنایی ویان کبودرآهنگ ( فاز 3 و 4 )00-75-51
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-08
شماره تماس
استانهمدان
آدرس
توضیحات