کد آگهی
495
تاریخ انتشار1400-03-10
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی ...
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر-بهمن-۰۰۱۷۱۰۰۵۵
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-10
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://www.tbtb.ir