کد آگهی
246
تاریخ انتشار1400-01-31
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر
مبلغ برآورد مالی39,685,030,592 ریال
مبلغ تضمین1,641,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-05
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتwww.tbtb.ir