کد آگهی
422
تاریخ انتشار1400-02-29
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,625,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-03
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://moamelat.tbtb.ir