کد آگهی
17
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر در محدوده عملیاتی منطقه برق سعادت آباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,329,000,000 ریال
دریافت اسناد1399-12-13
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://moamelat.tbtb.ir