کد آگهی
16
تاریخ انتشار1399-12-06
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیرات ونگهداری روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیرات ونگهداری روشنایی معابر-سعادت آباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,329,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir