کد آگهی
265
تاریخ انتشار1400-02-04
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
عنوان آگهیمناقصه اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی خروجی کوار تا فرمشکان اجرای روشنایی خروجی کوار تا فرمشکان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات