کد آگهی
344
تاریخ انتشار1400-02-15
مناقصه گذارشهرداری خورزوق
عنوان آگهیمناقصه اجرای روشنایی بلوار
شرح آگهیمناقصه اجرای روشنایی بلوار آزادگان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات