کد آگهی
729
تاریخ انتشار1400-05-04
مناقصه گذارمخابرات استان مازندران
عنوان آگهیمناقصه اجاره یکساله بیلبورد
شرح آگهیمناقصه اجاره یکساله بیلبورد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-06
شماره تماس01132361353
استانمازندران
آدرسبابل- خ مدرس
توضیحات