کد آگهی
916
تاریخ انتشار1400-06-09
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان مازندران غرب
عنوان آگهیمناقصه1- خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه1- مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع لامپ به تعداد 12251 عدد 2-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع چراغ خیابانی 70 وات سدیم به تعداد 2475 دستگاه 1-خرید انواع لامپ به تعداد 12251 عدد 2-خرید انواع چراغ خیابانی 70 وات سدیم به تعداد 2475 دستگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-14
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات