آقای امیر چابک در مورد شرایط فعلی تابلوسازی کشور گفت:
“وضعیت فعلی تاثیر زیادی بر کار تابلوسازی گذاشته است. در این شرایط به سختی می توان با مشتریان و همکاران عزیز ارتباط برقرار کرد.
مشتریان نیز در این شرایط ساخت تابلو را در عقب انداخته اند.
امیدوارم همه چیز برای مردم ایران به خوبی پیش رفته و مردم عزیز ایران در آرامش و سلامت به سر ببرند…”