کد آگهی
940
تاریخ انتشار1400-06-14
مزایده گذارشعبه هفتم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)
عنوان آگهیمزایده 40عدد چراغ سنگ
شرح آگهیمزایده 40عدد چراغ سنگ نورانی دفنی RGBمدلBN99{نو}از قرار هرعدد 000/000/200جعما به ارزش 000/000/80ریال 2-تعداد40 عددچراغ سنگ نورانی دفنی RGBمدلBN35{نو}از قرار هرعدد000/000/1ریال جمعا به ارزش 000/000/40ریال 3-تعداد چهل عدد چراغ سنگ نورانی دفنی RGBمدلBN40{نو}از قرار هرعدد 000/000/1ریال جمعا به ارزش 000/000/40ریال جمع کل به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال 000/000/160ریال .
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات