کد آگهی
127
تاریخ انتشار1400-01-10
مزایده گذارحمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
عنوان آگهیمزایده 1.واگذاری تبلیغات شیشه عقب و لچکی دوطرف ...
شرح آگهیمزایده 1.واگذاری تبلیغات شیشه عقب و لچکی دوطرف عقب اتوبوس 2.واگذاری تبلیغات تمام بدنه اتوبوس
دریافت اسناد1400-01-15
شماره تماس
استانیزد
آدرسامور قراردادهای سازمان
توضیحاتhttps://www.rrk.ir----transport.yazd.ir