کد آگهی
561
تاریخ انتشار1400-03-20
مزایده گذارشهرداری اقلید
عنوان آگهیمزایده 1-واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده 1-واگذاری امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری 2-واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت
دریافت اسناد
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات