کد آگهی
893
تاریخ انتشار1400-06-06
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
عنوان آگهیمزایده 1.واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پنجاه دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده 1.واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پنجاه دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب در محورهای 1-بزرگراه کرج - قزوین 2-کرج - کردان 3-کرج -برغان 4-کرج آتشگاه - 5-کرج کوهسار 2.واگذاری نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1.باند شمالی محور آزاد راه تهران - کرج 2.باند جنوبی محور آزاد راه تهران - کرج 3.محور آزاد راه کرج - قزوین 4.محور آزاد راه کرج - قزوین
دریافت اسناد1400-06-09
شماره تماس026-34203400-3
استانالبرز
آدرس
توضیحاتhttps://www.rmto.ir---www.setadiran.ir