کد آگهی
642
تاریخ انتشار1400-04-05
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده : 1-بهره برداری از یک عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده : 1-بهره برداری از یک عدد تابلو تبلیغاتی دو نمایه به متراژ 72 متر مربع 2-یک عدد تابلو تبلیغاتی سه نمایه به متراژ 144 متر مربع
دریافت اسناد1400-04-19
شماره تماس03134487753 - 03134487754
استاناصفهان
آدرسفرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان -میدان قدس-خیابان لاله-مقابل ترمینال باقوشخانه-خیابان طبیب اصفهانی جنب کمیته شهروندی امور درآمد
توضیحات