کد آگهی
217
تاریخ انتشار1400-01-28
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده 1.اجاره باکس تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده 1.اجاره باکس تبلیغاتی شماره 3 واقع در نقاط مختلف سطح شهر 2.اجاره باکس تبلیغاتی شماره 4 واقع در نقاط مختلف سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس08733157180
استانکردستان
آدرس
توضیحاتhttp://www.e-sanandaj.ir---www.setadiran.ir