کد آگهی
150
تاریخ انتشار1400-01-16
مزایده گذارشعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگـاههای عمومی تهران
عنوان آگهیمزایده چراغ اسپات لایت
شرح آگهیمزایده چراغ اسپات لایت 150عدد ساخت ترکیه فی 1.192.880تومان – چراغ خطی آلو مینیومی تعداد7 عدد ساخت ترکیه فی 2.052.448 تومان – چراغ خطی آلومنیومی تعداد 13عدد ساخت ترکیه فی 1.819.576 تومان – چراغ خطی آلومینیومی تعداد8 عدد ساخت ترکیه فی 3.657504 تومان – چراغ خطی آلو منیومی تعداد32 عدد ساخت ترکیه فی 1.289.104 تومان –
دریافت اسناد1400-01-29
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات