کد آگهی
983
تاریخ انتشار1400-06-21
مزایده گذار پست استان سمنان
عنوان آگهیمزایده پاکت تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده کارمزد فروش حدود 6000پاکت تبلیغاتی طبق لیست پیوست درماه درهمه باجه هاودفاتر پستی استان، تامین پاکا
دریافت اسناد
شماره تماس
استانسمنان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/