کد آگهی
141
تاریخ انتشار1400-01-15
مزایده گذارحمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
عنوان آگهیمزایده واگذاری : 1- تبلیغات شیشه عقب و لچکی دو طرف عقب اتوبوس
شرح آگهیمزایده واگذاری : 1- تبلیغات شیشه عقب و لچکی دو طرف عقب اتوبوس 2- واگذاری تبلیغات تمام بدنه اتوبوس
دریافت اسناد1400-01-26
شماره تماس
استانیزد
آدرسامور قراردادهای سازمان
توضیحات