کد آگهی
938
تاریخ انتشار1400-06-14
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمزایده واگذاری: 1-بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری: 1-بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پل عابر پیاده 2-بهره برداری از پارکینگ
دریافت اسناد1400-06-25
شماره تماس031-35059
استاناصفهان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات