کد آگهی
606
تاریخ انتشار1400-03-27
مزایده گذارشهرداری اقلید
عنوان آگهیمزایده واگذاری: 1-امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری: 1-امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری 2-حق بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس
استانفارس
آدرسشهرداری اقلید
توضیحات