کد آگهی
308
تاریخ انتشار1400-02-08
مزایده گذارشهرداری اقلید
عنوان آگهیمزایده واگذاری: 1-امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری: 1-امتیاز و استفاده از تلویزیون شهری 2-حق بهره برداری از پسماند خشک قابل بازیافت
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانفارس
آدرسشهرداری اقلید
توضیحات