کد آگهی
1137
تاریخ انتشار1400-08-11
مزایده گذارشهرداری شیرود
عنوان آگهیمزایده واگذاری 10 عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری 10 عدد تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمازندران
آدرسامور مالی شهرداری شیرود
توضیحات