کد آگهی
864
تاریخ انتشار1400-05-30
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری چند بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری چند بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری-واجد کپی
توضیحات