کد آگهی
1023
تاریخ انتشار1400-07-01
مزایده گذار سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهی مزایده واگذاری چشمی های مستقر
شرح آگهی مزایده واگذاری چشمی های مستقر در سالن 4 پاویون ایران در اکسپو برای تبلیغات و معرفی شرکت به م
دریافت اسناد1400-07-06
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/