کد آگهی
775
تاریخ انتشار1400-05-10
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل
عنوان آگهیمزایده واگذاری محل های جدید تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری محل های جدید تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-17
شماره تماس
استاناردبیل
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات