کد آگهی
790
تاریخ انتشار1400-05-12
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اردبیل
عنوان آگهیمزایده واگذاری محل های جدید تابلوهای پیشانی
شرح آگهیمزایده واگذاری محل های جدید تابلوهای پیشانی
دریافت اسناد
شماره تماس
استاناردبیل
آدرسستاد ایران
توضیحات