کد آگهی
584
تاریخ انتشار1400-03-24
مزایده گذار راه اهن شمالشرق(2)
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضای تبلیغاتی داخل ایستگاه راه آهن گرگان
دریافت اسناد1400-03-27
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/