کد آگهی
537
تاریخ انتشار1400-03-18
مزایده گذار راه اهن شمالشرق(2)
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضای تبلیغاتی داخل ایستگاه راه آهن بندرگز و بندرترکمن
دریافت اسناد1400-03-20
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحاتhttps://eauc.setadiran.ir/