کد آگهی
1171
تاریخ انتشار1400-08-16
مزایده گذارفرودگاه های استان فارس
عنوان آگهیمزایده واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی شیراز
دریافت اسناد1400-08-24
شماره تماس
استانفارس
آدرساداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه شیراز ، ساختمان اداره کل فرودگاههای استان فارس ، طبقه دوم
توضیحاتhttps://www.airport.ir --- www.shiraz.airport.ir